Instrumenty finansowe z Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (dawniej: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki) powstał w 2012 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spółka, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie. Jej misją jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, poprzez wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających na terenie Dolnego Śląska. Spółka realizuje swoje cele poprzez dostarczanie kapitału finansowego przedsiębiorstwom.

Spółka nie czerpie zysków z prowadzonej działalności, jest organizacją non profit.

Cele szczegółowe spółki:

  • likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych;
  • ułatwianie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego;
  • umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, które służą wzrostowi konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorców;
  • wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów Spółki;
  • stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska;
  • wzmacnianie potencjału rozwojowego regionalnej gospodarki;
  • tworzenie warunków dla powstawania nowych, trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.

Więcej informacji o DFR 

(JuAn)

 

Powiązane artykuły