Kolejne dotacje na walkę ze smogiem

Na inwestycje związane z wykorzystaniem kogeneracji, trigeneracji będzie można otrzymać dofinansowanie w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. W ramach kolejnego, ogłoszonego w grudniu ub. roku konkursu na wysokosprawną kogenerację i sieci ciepłownicze czeka do podziału 32,9 mln zł.

Nowe lub modernizowane jednostki wytwarzania energii powinny być wyposażane w wysokosprawne jednostki kogeneracji, w celu odzyskiwania ciepła odpadowego, powstałego przy wytwarzaniu energii elektrycznej Kogeneracja czyli oszczędzanie energii

Kogeneracja jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. Atrakcyjność źródeł kogeneracyjnych można zwiększyć, stosując dodatkowo wytwarzanie chłodu.

– Stawiamy na efektywne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu . To jest przyszłość. Bardzo nam zależy na rozwoju źródeł energii, które będą zarówno efektywne energetycznie jak i przyjazne dla środowiska. Stąd też kolejne dotacje na kogenerację, którą uznano za jeden z najlepszych sposobów oszczędzania energii pierwotnej, zmniejszania emisji CO2 i innych szkodliwych związków chemicznych. Skorzystamy na tym wszyscy, zarówno my mieszkańcy, jak i środowisko. Szczególnie liczę na lepsze powietrze w naszym regionie – wyjaśnia dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Renata Granowska i dodaje – kogeneracja to wytwarzanie energii lokalnie, a lokalne źródła energii to także lokalne zatrudnienie.

Na co dotacje?

Dofinansowywana będzie budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujące również OZE. Wsparcie unijne mogą otrzymać także projekty na rozbudowę i modernizacje sieci ciepłowniczych. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia realizowane na terenie Dolnego Śląska.

Kto może być beneficjentem dotacji?

Po dotacje mogą sięgnąć: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki naukowe, uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia, organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty lecznicze oraz ich konsorcja oraz przedsiębiorstwa.

Finanse

Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Inwestycja musi się zakończyć do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej od 16 stycznia do 23 marca 2018 r. Więcej informacji o konkursie 3.5.A B na www.dip.dolnyslask.pl

(BaPu)

Powiązane artykuły