Samorządy będą mogły wspierać przedsiębiorców ulgami

Gotowe jest rozporządzenie rządu, regulujące zasady udzielania pomocy, m.in. przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego.

Po jego wejściu w życie samorządy będą mogły wspierać działających na ich terenie przedsiębiorców przez ulgi w podatku od nieruchomości czy środków transportu – wynika z analizy Tax Care.

W sierpniu 2008 roku w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów, które ustalało warunki udzielania pomocy inwestycyjnej w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportu. Takiej pomocy mogły udzielać gminy przedsiębiorcom inwestującym na ich terenie.

Rozporządzenie wygasło w połowie ubiegłego roku, jednak jest już gotowe nowe, o nieco szerszym zakresie. Rozporządzenie nie narzuca samorządom obowiązku stosowania pomocy w postaci zwolnień podatkowych. Decyzję w tej sprawie samodzielnie będą np. rady gmin. Te raczej niechętnie stosują zwolnienia, co widać po wynikach działania poprzedniego rozporządzenia. Według uzasadnienia do projektu rozporządzenia, w latach 2008-2014 uchwały o pomocy publicznej podjęło 5,8% spośród wszystkich istniejących w kraju, ale faktycznej pomocy udzieliło zaledwie 2,8%, a jej kwota wyniosła 72 mln zł.

Jak podaje Tac Care, nowe przepisy – podobnie jak zawarte w poprzednim rozporządzeniu – umożliwiają samorządom wprowadzenie ulg w postaci zwolnień z podatków od środków transportu oraz od nieruchomości. Taką ulgę mogą otrzymać inwestujący w grunty, aktywa trwałe (w tym budynki i budowle) oraz w wartości niematerialne i prawne.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulg, radzi Tax Care , musi zgłosić taki zamiar do właściwego organu podatkowego, czyli do gminy, poza tym musi wnieść wkład finansowy w wysokości minimum 25% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo po zakończeniu inwestycja musi pozostać w regionie przez 3 lata w przypadku małych i średnich firm oraz przez 5 lat w przypadku większych przedsiębiorstw oraz w efekcie osiągnąć wzrost zatrudnienia w stosunku do średniej z roku poprzedniego i nowe miejsca pracy utrzymać również przez 3 (w przypadku MSP) albo 5 lat.  O wysokości pomocy publicznej również będą mogły decydować samodzielnie gminy, o ile nie przekroczy ona zapisanych w rozporządzeniu poziomów, które wynikają z decyzji Komisji Europejskiej o tzw. intensywności pomocy publicznej.

Nowe rozporządzenie pozwala także wspomagać ulgami podatkowymi inwestycję w infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz lokalną, a także wydatki na kulturę oraz zabytki. W tym przypadku samorządy będą mogły nie tylko wspomagać inwestycje w budowę czy też renowację obiektów, ale także ich utrzymanie.

(Pa)

Powiązane artykuły