Przedsiębiorco uważaj na niedozwolone klauzule umowne – umów się na bezpłatne porady prawne

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą działalność w Internecie, posługuje się wzorami umów, ogólnymi warunkami lub regulaminami sklepu internetowego, które często zawierają tzw. niedozwolone klauzule umowne. Niedozwolonymi klauzulami są takie postanowienia w umowach z konsumentami, które rażąco naruszają interesy konsumentów i z tego względu są niedopuszczalne.

Z Kodeksu cywilnego wprost wynika, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Jeżeli postanowienie umowy nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.

Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.

Rejestr niedozwolonych klauzul umownych prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do rejestru wpisywane są te postanowienia, które zostały prawomocnie uznane za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Rejestr ten jest ogólnie dostępny na stronie www.uokik.gov.pl i obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, przeciwko wszystkim kontrahentom.

Należy również podkreślić, iż Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wydanych decyzjach niejednokrotnie wskazał, iż stosowanie postanowienia, które po uznaniu go przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone zostało wpisane do rejestru niedozwolonych klauzul umownych, jest prawnie zakazane. Prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydany po przeprowadzeniu kontroli abstrakcyjnej wzorca umowy, wskazujący treść postanowień wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazujący ich wykorzystywania ma od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru niedozwolonych klauzul umownych skutek wobec osób trzecich (art.47943 k.p.c.). Przepis ten rozszerza zatem prawomocność wyroku wydanego w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone na osoby trzecie.

„Artykuł ten dotyczy rozszerzonej prawomocności materialnoprawnej w znaczeniu podmiotowym. Chodzi o grupę przypadków takiej prawomocności, w których wyrok z powodu szczególnego charakteru przedmiotu procesu ma powagę rzeczy osadzonej dla wszystkich i przeciwko wszystkim. Przepis bowiem wyraźnie stanowi, iż wyrok ma skutek wobec osób trzecich, od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, wywołuje wiec skutek erga omnes”.

Zgodnie z art. 47943 Kodeksu postępowania cywilnego oraz premią lege non distiguente, wyrok ma skutek wobec wszystkich, tj. zarówno wobec przedsiębiorcy, który klauzule wprowadził do swoich wzorców umów, jak i do każdego innego przedsiębiorcy, stosującego własne warunki umów. Należy wobec tego przyjąć, że wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od chwili wpisania klauzuli do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK wywiera skutek względem wszystkich uczestników obrotu, co oznacza, że żaden z podmiotów uczestniczących w obrocie prawnym nie może posługiwać się przedmiotowym postanowieniem.

 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2006 r. , sygn. akt III SZP 3/06 jednoznacznie wskazał, iż „stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2 k.p.c. może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów”.

 

Sąd Najwyższy zatem uznał, iż stosowanie klauzuli tożsamej z klauzulą wpisaną do rejestru niedozwolonych klauzul umownych, przez innego przedsiębiorcę, który nie był stroną lub uczestnikiem postępowania zakończonego wpisaniem danej klauzuli do rejestru, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Warto wskazać, iż dla uznania, że klauzula wpisana do rejestru i klauzula z nią porównywana są tożsame w treści nie jest konieczna dokładna literalna identyczność tych postanowień. Rozbieżność użytych wyrażeń, zmiana szyku zdania czy zastosowanie synonimów nie eliminuje abuzywnego charakteru ocenianego postanowienia. By zaistniała możliwość uznania dwóch postanowień za tożsame wystarczy, by hipoteza zapisu kwestionowanego w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów mieściła się w hipotezie klauzuli wpisanej do rejestru.

„Nie jest konieczna literalna zgodność porównywalnych klauzul. Głównym czynnikiem przesądzającym powinien być, zdaniem Sadu, zamiar, cel jakiemu ma służyć kwestionowana klauzula. Jeśli jest on zgodny z celem utworzenia klauzuli uznanej za niedozwolona, można uznać, iż obie są tożsame” (wyrok Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 maja 2005 r. sygn. akt XVII Ama 46/04). Stanowisko to znalazło również potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2006 r., sygn. akt III SZP 3/06, w której Sad ten argumentował, iż „stosowanie klauzuli o zbliżonej treści do klauzuli wpisanej do rejestru, która wywołuje takie same skutki, godzi przecież tak samo w interesy konsumentów, jak stosowanie klauzuli identycznej, co wpisana do rejestru”. Nadto Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2012 r., sygn.. akt VI ACa 795/12 uznał, że „przedsiębiorca, jako profesjonalista, zobowiązany jest do formułowania postanowień umownych w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla konsumenta, przede wszystkim zaś w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Do kanonu dobrych obyczajów należy zaliczyć wymagane od przedsiębiorcy wysokiego poziomu świadczonych usług oraz stosowania we wzorcach umownych takich zapisów, aby dla zwykłego konsumenta były one jasne, czytelne i proste, a ponadto by postanowienia umowne w zakresie łączącego konsumenta z przedsiębiorcą stosunku prawnego należycie zabezpieczały interesy konsumenta i odwzorowywały przysługujące mu uprawnienia wynikające z przepisów prawa”.

W następnym artykule skutki stosowania klauzul niedozwolonych dla przedsiębiorców, w tym kary nakładane przez UOKIK i koszty przegranej sprawy.

 

Bezpłatne porady prawne
18 maja 2015 w wałbrzyskiej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Czarzastej-Szerer będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Inicjatywa skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób prywatnych. Raz w miesiącu wałbrzyskiej kancelarii prawnej dyżurować będzie adwokat Anna Czarzasta-Szerer. Z bezpłatnych porad skorzystać będzie mógł każdy, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zapisywać się można od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Kontakt telefoniczny 74/842 97 04 lub 506 674 374 lub osobisty w siedzibie kancelarii – Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 7/4.

 

foto_budynku-300x264Kancelaria Adwokacka

Adwokat Anna Czarzasta-Szerer

Ul. Sienkiewicza 7/4

58-300 Wałbrzych

Tel./fax 74 842 97 04

Tel. Kom. 506 674 374

E-mail: adwokat.czarzasta-szerer@wp.pl

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły