Abolicja w ZUS jeszcze do połowy stycznia

Ustawa abolicyjna umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Do końca 2014 roku do Oddziału ZUS w Wałbrzychu oraz podległych mu jednostek terenowych wpłynęło prawie 3,5 tys. wniosków w tej sprawie. Dotychczas Oddział umorzył należności na kwotę prawie 19 mln zł. Warto się pospieszyć, bo wnioski można składać do 15 stycznia 2015 r.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek mogą złożyć osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Wniosek o abolicję mogą też złożyć spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Jakie należności podlegają umorzeniu?

  • składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,
  • opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby, które starają się o umorzenie należności w ramach ustawy abolicyjnej na dzień wydania decyzji o umorzeniu nie mogą mieć innych należności, które nie podlegają umorzeniu. Wyjątek stanowią należności z tytułu składek sprzed 31 grudnia 1998 r. Należności, które nie podlegają umorzeniu, muszą być spłacone w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty. Osoby, które raz złożyły już wniosek o abolicję, otrzymały decyzję o warunkach umorzenia i w ciągu 12 miesięcy nie udało im się spłacić należności – mogą złożyć taki wniosek jeszcze raz. Po otrzymaniu decyzji o warunkach umorzenia będą miały kolejne 12 miesięcy na ich spłatę i umorzenie długu.

Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:

  •  na stronie www.zus.pl,
  •  na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl.

(JuAn)

Powiązane artykuły