Dobry start 300+

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie dobry strat nie przysługuje również młodzieży uczącej się w szkole policealnej i w szkole dla dorosłych. Nie obejmuje także studentów.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym,
  • opiekunom prawnym,
  • rodzinom zastępczym,
  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko,
  • osobom uczącym się – raz w roku

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Od 01 sierpnia w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23 – codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.00. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. W celu usprawnienia i przyśpieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – decyzje będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej – to otrzyma on informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres mailowy.

AnPl

Powiązane artykuły