Grantowy konkurs na produkcję i dystrybucję energii z OZE

Energetyka rozproszona w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej może być bardzo efektywna. Uchwalone zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii pozwalają produkować prąd na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać do sieci.

– Nowe prawo dotyczące OZE sprzyja mikroinstalacjom energetycznym. Zapis w ustawie dla małych wytwórców energii pomoże spełnić wymagania Komisji Europejskiej, które mówią, że do 2020 r. 15,5 proc. energii ma być wytwarzane właśnie z OZE. Ważne jest także ograniczanie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Stąd też wsparcie inwestycyjne na uruchamianie mikroinstalacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Ponad 29,4 mln zł w ramach polityki i budżetu unijnego przeznaczonego na gospodarkę niskoemisyjną, będzie można uzyskać na projekty grantowe w konkursie organizowanym przez Dolnośląską Instytucje Pośredniczącą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji – wyjaśnia Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w ramach schematu 3.1.C ogłosiła konkurs na projekty grantowe dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE.

Celem projektów jest udzielanie „grantów”, tj. środków finansowych na produkcję energii z OZE w mikroinstalacji w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej. Grantobiorca pełni rolę partnera wspierającego Program, uczestniczącego w procesie pozyskania środków na jego realizację we współpracy z innymi gminami oraz partnerami zewnętrznymi. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego, pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu.

Będzie to wsparcie inwestycji produkujących energię z OZE zarówno dla budynków użyteczności publicznej jak i dla mieszkańców gminy, planujących montaż domowych mikroinstalacji na cele gospodarstwa domowego. Dofinansowana może być budowa mikroinstalacji służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i/lub cieplnej oraz podłączenie tych źródeł do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje.

Kto może pozyskać środki i w jakiej wysokości?

O dofinansowanie projektów „grantowych” mogą ubiegać się beneficjenci zwani „Grantodawcami”, tj. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych czy organizacje pozarządowe. Na podstawie umowy Grantodawca będzie mógł przekazać środki finansowe na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach w budynkach użyteczności publicznej podmiotowi publicznemu albo prywatnemu w domkach jednorodzinnych w drodze ogłoszonego naboru. Minimalna całkowita wartość projektu to 50.000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektów wynosi do 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl. Termin składania wniosków o dofinansowanie od 2.11.2016 r. do 13.12.2016 r.

(MKO)

Powiązane artykuły