Jak przeprowadzić sukcesję przedsiębiorstwa?

Dr Paweł Bojarski z Kancelarii Prawnej dr P. Bojarski i Wspólnicy sp. j. udziela kompleksowych informacji dotyczących ustanowienia zarządcy sukcesyjnego oraz przygotowania firmy do przekształcenia. Wskazuje także możliwości pozyskania finansowania ze środków unijnych na podjęcie tych kroków.

Do niedawna śmierć przedsiębiorcy wiązała się z zakończeniem działalności firmy. Obecnie zmiana formy prawnej z jednoosobowej działalności na spółkę z ograniczona odpowiedzialnością daje możliwość jej płynnego funkcjonowania, dzięki dziedziczeniu udziałów. Istnieje również instytucja zarządcy sukcesyjnego, którego wprowadzenie zabezpiecza płynność funkcjonowania firmy po śmierci właściciela.

 

Zabezpieczenie działalności firmy na wypadek śmierci jej właściciela, pozwala na utrzymanie w mocy stosunków pracy, zawartych kontraktów czy potwierdzenia posiadanych decyzji administracyjnych, koncesji i zezwoleń. Proces ten niesie za sobą nie tylko obowiązki formalne takie jak przejęcie majątku i uprawnień ale polega też na przekazaniu wiedzy i kompetencji kolejnemu pokoleniu.

Z chwilą śmierci, wszelkie przyznane koncesje wygasają. W przypadku spółki kapitałowej to spółka posiada koncesje oraz zezwolenia, a śmierć udziałowca nie oznacza braku możliwości kontynuowania działalności. Przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi jej zabezpieczenie dzięki możliwości dziedziczenia udziałów po śmierdzi udziałowca.

Oprócz przekształcenia działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zabiegiem zabezpieczającym jej funkcjonowanie po śmierci właściciela jest ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, który przejmuje obowiązki przedsiębiorcy, dzięki czemu firma nie traci płynności w działaniu.

ZARZĄD SUKCESYJNY

Problemy z sukcesją przedsiębiorstwa przed dniem 25.11.2018 r.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przy wyborze tej formy firma jest silnie związana z osobą przedsiębiorcy. W działalność przedsiębiorstwa często zaangażowanych jest wiele osób, w tym członkowie rodziny czy wieloletni pracownicy firmy.

Przed wprowadzeniem ustawy o zarządzie sukcesyjnym śmierć właściciela wiązała się z zakończeniem bytu prawnego przedsiębiorstwa. Osoby zaangażowane dotychczas w prowadzenie firmy napotykały liczne ograniczenia m.in. w posługiwaniu się firmą zmarłego, dostępie do kont bankowych, kontynuacji rozliczeń podatkowych. Śmierć przedsiębiorcy powodowała wygaśnięcie zawartych umów o pracę oraz innych umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Zarząd sukcesyjny jako rozwiązanie problemów z sukcesją

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadziła instytucję zarządu sukcesyjnego, skierowaną wyłącznie do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zarządca sukcesyjny ma możliwość tymczasowego kierowania firmą po śmierci przedsiębiorcy, co pozwala na zachowanie płynności działania przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny może rozpocząć prowadzenie spraw firmy niezwłocznie po śmierci przedsiębiorcy. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego pozwala na utrzymanie w mocy stosunków pracy, zawartych kontraktów czy potwierdzenie posiadanych decyzji administracyjnych, koncesji i zezwoleń.

Korzyści

Wyznaczenie Zarządcy sukcesyjnego oznacza tymczasowe kierowanie firmą po śmierci przedsiębiorcy przez następcę prawnego w celu utrzymania jej aktywnego statusu. Zarząd sukcesyjny daje następcom prawnym czas na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować działalność na własny rachunek, sprzedać firmę, czy ją zamknąć.

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELANOŚCIĄ

Charakterystyka Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną. Może być utworzona w każdym dopuszczalnym prawnie celu przez jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Ta forma prowadzenia działalności jest odpowiednia – na przykład – dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu.

Zmiana formy prawnej przekształcenie

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową związane jest z zasadą sukcesji praw i obowiązków podmiotu przekształconego (zezwoleń, koncesji, ulg), które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Oznacza to, że spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa jest sukcesorem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Mówimy wówczas o kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka przekształcona z mocy prawa nabywa cały majątek przedsiębiorcy przekształconego, który wchodził w skład jego przedsiębiorstwa, a także staje się stroną wszystkich umów zawartych w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

Korzyści

Dziedziczność udziałów w spółce z o.o. oznacza możliwość kontynuowania przez spadkobierców działalności po śmierci udziałowca spółki. Takiej możliwości nie ma w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oznacza, że to ona jest posiadaczem koncesji/ zezwoleń.

Z chwilą jej śmierci, wszelkie przyznane koncesje wygasają. W przypadku spółki kapitałowej to spółka posiada koncesje oraz zezwolenia, a śmierć udziałowca spółki nie oznacza braku możliwości kontynuowania działalności. Odpowiedzialność osobista przedsiębiorcy całym jego majątkiem zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki, względnie subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. Możliwość pozyskania po przekształceniu kapitału na rozwój działalności. Możliwość taka ujawnia się poprzez przyjęcie nowych wspólników, bądź też poprzez podwyższanie kapitału zakładowego.

Podsumowując, kontynuacja działalności firmy po śmierci przedsiębiorcy jest możliwa dzięki zmianie formy prawnej z jednoosobowej działalności na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powołaniu zarządcy sukcesyjnego. Należy pamiętać, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego stanowi rozpoczęcie procesu sukcesji firmy, natomiast zmiana formy prawnej niesie za sobą długofalowe korzyści.

 

 

Kancelaria Prawna dr P. Bojarski i Wspólnicy sp. j. ul. Oławska 4/2, 50-123 Wrocław sekretariat@bojarski.net.pl 71 341 87 41 71 364 85 78 882 149 198 www.bojarski.net.pl

 

Kancelaria Prawna dr P. Bojarski i Wspólnicy sp. j. udziela kompleksowych informacji dotyczących ustanowienia zarządcy sukcesyjnego oraz przygotowania firmy do przekształcenia. Kancelaria specjalizuje się w tematyce sukcesji, a dodatkowo wskazuje możliwości finansowania procesu sukcesji ze środków unijnych.

 

 

Powiązane artykuły