Jakie składki w ZUS?

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2015 roku.

Płatnicy, którzy opłacają składki w niższej, preferencyjnej wysokości, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które:

 1. nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota zadeklarowana nie niższa niż 525 zł (30 proc. minimalnego wynagrodzenia w roku 2015).

Wysokość składek na miesiące styczeń-grudzień 2015 nie może być niższa niż:

 • emerytalna – 102,48 zł (19,52 proc. podstawy wymiaru)
 •  rentowa – 42 zł (8 proc.)
 •  chorobowa – 12,86 zł (2,45 proc.)
 • wypadkowa – 10,13 zł (1,93 proc.) przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Pozostali płatnicy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4.  wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
 6.  oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2375,40 zł (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek w 2015 r.)

Wysokość składek na miesiące styczeń-grudzień 2015 nie może być niższa niż:

 • emerytalna 463,68 zł (19,52 proc. podstawy wymiaru)
 •  rentowa 190,03 zł 42 zł (8 proc.)
 •  chorobowa 58,20 zł 12,86 zł (2,45 proc.)
 • wypadkowa 45,85 zł (1,93%) przy założeniu, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób
 • Fundusz Pracy 58,20 zł (2,45 proc.).

 

Składka wypadkowa

Płatników składek, którzy przekazali Zakładowi informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym Zakład powiadamia do 20 kwietnia danego roku.

Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.:

 1. płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
 2. płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności (obecnie 1,93 proc.).

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i obowiązuje do składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych, zawiera poradnik „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w Oddziałach ZUS. Oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2015 r. – 118 770 zł.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób wymienionych w pkt. I i II nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9897,50 zł (tj. 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek).

Powiązane artykuły