Korzystne zmiany w projektach z dofinansowaniem unijnym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wprowadza szereg ułatwień dla przedsiębiorców biorących udział w naborze do konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” czy realizujących projekty w programie „Go to Brand”. Jest to możliwe dzięki m.in. specustawie funduszowej, która wspiera realizację projektów finansowanych z dotacji unijnych. Nowe zapisy zapewniają większą elastyczność dla wnioskodawców i beneficjentów, którzy np. będą mogli dokończyć rozpoczęte przedsięwzięcia z większą efektywnością. Tym bardziej, że pomimo trudnej sytuacji wielu przedsiębiorców nabory do programów cieszą się niezmiennym zainteresowaniem.

Specustawa funduszowa wprowadza korzystne zmiany dla beneficjentów projektów w zakresie internacjonalizacji współfinansowanych ze środków UE. Wydłużeniu o 30 dni ulegają programy, w których terminy składania wniosków o płatność przypadają do 31 grudnia 2020 r. Natomiast o 90 dni (najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.) ulegają wydłużeniu terminy zakończenia realizacji projektów.

W przypadku trwających konkursów PARP przygotowała projekt kolejnych zmian w regulaminach, zapewniając wnioskodawcom: do 14 dni przedłużenie terminów na złożenie wniosku o dofinansowanie, a także na dostarczenie przez wnioskodawców uzupełnień czy dodatkowych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Kolejne ułatwienie dotyczy procedury odwoławczej, w tym możliwości przedłużenia terminów na wniesienie protestu, jego uzupełnienie, poprawienie w nim pomyłek, jak też możliwość wniesienia protestu w postaci elektronicznej.

– Nie wykluczamy, że mogą zostać przedłużone również terminy oceny wniosków. W każdym przypadku dążymy do tego, aby wnioskodawcy i beneficjenci projektów mieli możliwość ich realizowania i osiągnięcia pierwotnie zakładanych rezultatów, nawet gdyby miało to być w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładaliśmy – zaznacza Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

W przypadku odwołania wydarzenia przez organizatora lub zmiany daty wydarzenia, które znajduje się w projekcie, można wprowadzić odpowiednią zmianę w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to m.in. imprez targowych i wystawienniczych. W zależności od sytuacji zmiany mogą obejmować udział w tych samych imprezach w późniejszym terminie lub w imprezach innych niż wskazane w projekcie, a także imprezach odbywających się na rynkach innych niż uwzględnione w projekcie.

Większa elastyczność w programach PARP

W konkursach „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, „Go to Brand” oraz „Internacjonalizacja MŚP” wprowadzone też zostały dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych. Pomimo odwołania imprez targowych, za „kwalifikowalne” uznawane będą wydatki wcześniej poniesione przez przedsiębiorców, tj. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w wydarzeniu, opłata za wpis do katalogu targowego, koszty organizacji stoiska wystawowego i reklamy w mediach targowych, a także koszty transportu, ubezpieczenia osób i eksponatów oraz koszty podróży służbowych pracowników (np. zaliczki rezerwacji hotelu). Za kwalifikowalne będą uznawane również koszty udziału w odwołanych szkoleniach.

– Organizatorzy wydarzeń w większości nie odwołują ich, tylko przekładają na później. W związku z tym dajemy beneficjentom możliwość finansowania kosztów na takie zadania, które w tej chwili są rozpoczęte, a których cel realizacji został przesunięty w czasie, bądź zadanie zostało odwołane. Na naszych stronach internetowych opublikowaliśmy informacje o tym, jak stosować to rozwiązanie dla projektów rozliczanych wg tzw. kosztów rzeczywistych. Pracujemy nad tym, aby podobne rozwiązanie przyjąć dla projektów, które rozliczane są ryczałtem – mówi Arkadiusz Dewódzki.

Więcej czasu na realizację projektów

Mimo trwającego kryzysu projekty cieszą się dużym zainteresowaniem. W zakończonym w marcu br. naborze do konkursu Go to Brand przedsiębiorcy złożyli 1575 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 467 087 887,24 zł. To blisko 200 wniosków więcej niż w ubiegłorocznej edycji konkursu i jednocześnie najwięcej w historii programu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. do kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach branżowych, czy doradztwa w zakresie zdobywania nowych rynków dla innowacyjnych produktów za granicą. Budżet tej edycji konkursu wynosi 300 mln zł. Koszty projektów będą rozliczane w formie kwot ryczałtowych, a ich maksymalny pułap wynosi 425 670 zł. Wkład własny musi stanowić co najmniej 15 proc. całkowitego kosztu projektu. W ramach zastosowania przepisów specustawy funduszowej wydłużono termin (z 3 do 5 dni) na zgody wnioskodawcy dot. zmiany wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie w związku z rekomendacją Komisji Oceny Projektów. Ponadto, wnioskodawca ma 14, a nie jak dotąd 7 dni na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy istnieje możliwość dokonania zmiany wskaźników projektu zgodnie z rekomendacją Komisji Oceny Projektów.

– Znamy aktualne potrzeby wnioskodawców i staramy się zrobić wszystko, by podejść do nich jak najbardziej elastycznie. Dopuszczamy zmiany terminów, przedłużenie realizacji projektów, zmiany rynków, targów czy innych wydarzeń, które są w projekcie zaplanowane. Wszystko po to, żeby beneficjenci mieli możliwość ukończenia tych przedsięwzięć i mogli koncentrować się na tym, żeby po ożywieniu obecnej sytuacji gospodarczej osiągnąć zamierzone efekty – podkreśla Arkadiusz Dewódzki.

4 sierpnia br. ruszy drugi nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług w ramach programu „Internacjonalizacja MŚP”. Do projektu mogą się zgłaszać MŚP z siedzibą lub oddziałem w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim. Wnioski będzie można składać do 7 września br. W przypadku tego konkursu wydłużono terminy dostarczenia wyjaśnień lub poprawy wniosków przez wnioskodawcę, oceny wniosków czy rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu.

MaJa

Powiązane artykuły