Postępowanie sądowe o uznanie klauzuli za niedozwoloną

Kto może złożyć pozew?

Brak opłat za złożenie pozwu dla powoda i wysokie koszty postępowania dla przedsiębiorcy to główne przyczyny masowego pozywania przedsiębiorców o niedozwolone klauzule umowne. Pozwy składane są przede wszystkim przez wyspecjalizowane podmioty w pozywaniu o niedozwolone klauzule, takie jak organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, do których głównych zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. Pozew złożyć może również Prezes UOKiK, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, osoba fizyczna, czyli każdy kto potencjalnie mógłby zawrzeć z przedsiębiorcą umowę, zawierającą postanowienia, którego uznania za niedozwolone żąda się pozwem.

Pamiętać należy, że aby pozwać przedsiębiorcę nie trzeba uprzednio zawierać z nim umowy, bowiem jeśli przedsiębiorca prowadzi przykładowo sklep internetowy i w regulaminie zamieszonym na stronie internetowej sklepu znajdują się niedozwolone postanowienia umowne, to pozew przeciwko takiemu przedsiębiorcy może złożyć każda osoba, również taka, która nigdy nie złożyła w sklepie żadnego zamówienia, wystarczy, że mogła je złożyć.

Nadto pozew przeciwko przedsiębiorcy może złożyć także zagraniczna organizacja wpisana na listę organizacji uprawnionych w państwach Unii Europejskiej do wszczęcia postępowania o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, jeśli cel jej działania uzasadnia wystąpienie przez nią z takim żądaniem dotyczącym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrażających interesom konsumentów w państwie członkowskim, w którym organizacja ta ma siedzibę.

 

Jaki sąd jest właściwy do prowadzenia spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone?

Sądem właściwym do prowadzenia spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone jest Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do niego należy złożyć pozew o uznanie postanowień za niedozwolone. Odpis pozwu zostanie doręczony przedsiębiorcy z równoczesnym zobowiązaniem go przez sąd do przedstawienia stanowiska w sprawie.

Jaki jest termin na złożenie pozwu?

Pozew można złożyć zarówno wtedy, gdy przedsiębiorca w momencie składania pozwu stosuje takie postanowienie, jak i wtedy, gdy wprawdzie zaniechał jego stosowania, lecz od tego zaniechania nie minęło 6 miesięcy. Oznacza to, że nawet, gdy przedsiębiorca zmieni niedozwolone postanowienia umowne, wykreślając je, to i tak przez następne pół roku może zostać złożony przeciwko niemu pozew do sądu.

Jak wygląda postępowanie sądowe?

W sytuacji, gdy zaskarżone postanowienie stosowane w umowach, którymi posługuje się przedsiębiorca rzeczywiście jest niedozwolone to przedsiębiorca co do zasady nie ma szans na obronienie się i wygranie sprawy.

Pamiętać należy, iż strony nie mają obowiązku stawienia się na termin rozprawy wyznaczony przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zazwyczaj żadna z nich nie uczestniczy w rozprawie. Niestawiennictwo żadnej ze stron nie tamuje rozpoznania sprawy. Po przeprowadzeniu rozprawy, niezależnie od tego, czy strony, bądź strona uczestniczyła w rozprawie, sąd wydaje wyrok. W przypadku uwzględnienia powództwa sąd w sentencji wyroku przytacza treść postanowień umownych uznanych za niedozwolone i zakazuje ich stosowania.

Od wyroku stronom przysługuje apelacja do sądu II instancji, którym jest Sąd Apelacyjny w Warszawie. Strona, która chce zaskarżyć wyroku musi w terminie 7 dni złożyć do sądu wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Następnie w terminie 14 dni od doręczenia uzasadnienia może złożyć apelację. Prawomocny wyrok publikowany jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast klauzula uznana za niedozwoloną umieszczana jest w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warto podkreślić, iż wiele pozwów dotyczy klauzul, które już uprzednio- w sprawach dotyczących innych przedsiębiorców-zostały uznane za niedozwolone i znajdują się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Warto zatem na bieżąco śledzić rejestr klauzul niedozwolonych.

W następnym artykule katalog niedozwolonych postanowień umownych.

Bezpłatne porady prawne
W wałbrzyskiej Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Czarzastej-Szerer można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Inicjatywa skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do osób prywatnych. Raz w miesiącu wałbrzyskiej kancelarii prawnej dyżurować będzie adwokat Anna Czarzasta-Szerer. Z bezpłatnych porad skorzystać będzie mógł każdy, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Zapisywać się można od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Kontakt telefoniczny 74/842 97 04, 506 674 374, lub osobisty w siedzibie kancelarii – Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 7/4. Pytania do adwokat Anny Czarzastej-Szerer można kierować również drogą mailową.

foto_budynku-300x264Kancelaria Adwokacka

Adwokat Anna Czarzasta-Szerer

Ul. Sienkiewicza 7/4

58-300 Wałbrzych

Tel./fax 74 842 97 04

Tel. Kom. 506 674 374

E-mail: adwokat.czarzasta-szerer@wp.pl

 

 

 

Powiązane artykuły