Waloryzacja emerytur i rent

Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku zostanie przeprowadzona w formule mieszanej: procentowo-kwotowej.

Oznacza to, że świadczenie zostanie podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej jednak niż o kwotę 36 zł.

ZUS najpierw pomnoży kwotę świadczenia przez wskaźnik waloryzacji, który zgodnie z prognozami rządu ma wynieść 101,08 proc. Jeżeli uzyskany wzrost kwoty świadczenia będzie niższy niż 36 – właśnie o tę gwarantowaną kwotę zostanie podwyższone świadczenie.

Zastosowanie waloryzacji mieszanej, czyli waloryzacji procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką na poziomie 36 zł spowoduje, że wszystkie świadczenia poniżej 3333,33 zł miesięcznie będą podwyższone w większym stopniu, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie obowiązujących zasad. W efekcie proponowanych zmian osoby pobierające minimalne emerytury i renty dostaną więcej.

Kwota waloryzacji jest zróżnicowania i w zależności od rodzaju świadczenia wynosi:

  • w przypadku emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy – 36 zł
  • w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób, które mają orzeczoną częściową niezdolność do pracy – 27 zł
  •  w przypadku emerytury częściowej – 18 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy), świadczenie zostanie zwaloryzowane z chwilą podjęcia jego wypłaty.

(JuAn)

Powiązane artykuły