ZUS i zmiany w KRS od 1 grudnia 2014 r.

Automatyczne zakładanie konta płatnikom składek, którzy rozpoczynają działalność i podlegają obowiązkowi wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – takie zmiany* wchodzą w życie 1 grudnia 2014 r.

Warunkiem utworzenia przez ZUS konta płatnika składek, na którym rozliczane będą składki na poszczególne ubezpieczenia za wszystkie zatrudniane osoby podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie danych podstawowych oraz zgłoszenie w urzędzie skarbowym, w terminie 7 dni od daty rejestracji w KRS, wypełnionego druku „Zgłoszenie identyfikacyjne/ zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających” (formularz NIP-8).

Na podstawie danych podstawowych i uzupełniających przekazanych przez Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP-KEP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

  • ZUS ZPA – Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • ZUS ZAA – Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
  • ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

Po utworzeniu konta płatnika składek pozostanie jedynie obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń zatrudnionych osób, a także członków ich rodzin. Powstanie także obowiązek terminowego rozliczania i opłacania składek za wszystkich ubezpieczonych.

ZUS na podstawie danych przekazanych przez CRP-KEP zaktualizuje również dane i utworzy dokumenty:

  • ZUS ZPA – w zakresie zgłoszenia zmiany danych (ewidencyjnych) płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • ZUS ZIPA – w zakresie zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
  • ZUS ZWPA – w zakresie wyrejestrowania płatnika składek/ zawieszenia działalności,
  • ZUS ZAA – w zakresie zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
  • ZUS ZBA – w zakresie zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.

Warunkiem utworzenia przez ZUS dokumentów uaktualniających dane jest poprawne i dokładne wypełnienie wniosku w KRS w zakresie zmiany w danych podstawowych lub w urzędzie skarbowym (formularz NIP-8) w części danych uzupełniających.

Jednocześnie przypominamy, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności w formie jednoosobowej spółki z o.o., a także będąca wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ubezpieczeń (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS.

Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie:

  • płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, tj. numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż prowadzona w formie spółki),
  • siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona – na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na formularzu ZUS ZZA), z identyfikatorem PESEL.

 

* ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1161)

 

Zobacz też ulotkę: Rejestrujesz firmę w KRS?

 

Informacja przygotowana przez Oddział ZUS w Wałbrzychu

Więcej: tel. + 48 74 649 71 00, www.zus.pl

Powiązane artykuły